EESTI RULLUISULIIT (ERUL) 2015 a ÜLDKOGU koosoleku protokoll

Aeg: 14.04.2015, kell 15:00

Koht: Advokaadibüroo Sorainen, Kawe Plaza 7. Korrus, Pärnu mnt 15, Tallinn

Osalejad: Toomas Prangli (president), Jaanus Ritson (peasekretär), Argo Sõõru (juhatuse liige), Karin Kaljas (juhatuse liige), Margus Leet, Erki Kullap, Kaur Meresaar, Reelika Nurmsaar, Tiit Idarand, Kert Keskpaik, Mika Sucksdorff ja Aleks Luik

Klubide esindatus ja hääleõigused on välja toodud eraldi osalejate lehel.

Päevakord:

 1. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine

Jaanus Ritson juhataja

Karin Kaljas / Argo Sõõru protokollija

 

 1. Tagasivaade tegevusaastale

Toomas Prangli: eesmärgiks oli muuta koosolekud ja ERUL info rohkem avalikumaks – jätkame selles suunas.

Jaanus Ritson: jätkuvalt on eesmärgiks võistlusjuhendite välja töötamine, kohtunike atesteerimine ning treenerite kutsekvalifikatsioon. Hetkel on ERUL liikmesnimekirjas 12 klubi. Äriregistri järgi on veel 7 klubi, mille tegevusaladesse on kirjutatud muuhulgas rulluisutamine. Mõte oleks ka neid ühendada ERUL katuse alla.

Jaanus Ritson andis ülevaate kiiruisutamises tegemistest. Eelmisel aastal peeti kõik rullituurid ning ka EMV. Lisaks toimusid koolitused. Rakvere Bont rulluisuklubi sai 12 veebruaril 2015 a valmis Eesti esimese rulluisulindi – mis on tänaseks aktiivses kasutuses. Kiirrulluisutajad rahvusvahelistel tiitlivõistlustel möödunud hooajal ei osalenud. Põhjuseks peamiselt ebapiisav rahastus. Toetuste saamiseks pole kandepinda/tulemusi. Praegu püsib Liidu rahastus ainult liikmemaksudel, mis ei kata ka kõiki rahvusvaheliste organisatsioonide kohustuslikke liikmetasusid.

Tiit Idarand – tõi näiteks rahvusvahelise Jalgratta Liidu, kus riigid on jaotatud A ja B kategooriatesse (ala kandepinna ulatuse alusel). B riikidel on väiksemad liikmemaksud. Tasub uurida, kas sellist lähenemist võimaldatakse ka FIRS poolt.

Karin Kaljas andis ülevaate rull-iluuisutamise tegemistest. Eestit esindas Rullest nii Euroopa mv’l (kujunduisutamine ja showkavad) kui Maailmameistrivõistlustel kujunduisutamise kavaga. Euroopa mv’l osaleti kolme kadettide klassi kuuluva neljase show kavaga (8., 10., ja 11. koht 16st) kui seeniorite kujunduisutamise kavaga (5. koht 5st). Maailmameistrivõistlustel seeniorite kujunduisutamise kava sai 8. koha 8st. Jätkuv Eesti esindatus tiitlivõistlustel mõjub kindlasti ala arengule positiivselt. 2014 sügis-talvel peeti EMV üksiksõidus ning 2015 algul Eesti mv grupikavades. Alustatud Eesti mv juhendi väljatöötamist. Rull-iluuisutamisega tegeleb Spordiregistri andmetel 162 inimest, millest 87% moodustavad noored ning põhiline liikmete hulk asub Spordiklubis Rullest ja Rull-iluuisuklubis Fox.

Erki Kullap andis ülevaate rulluisuslaalomist ja mõned nüansid ka trikiuisutamisest. Mõlemad alad erinevad üksteisest suuresti ja Erki Kullap tegeleb ise rulluisuslaalomiga, sellest tulenevalt ka viimasest täpsem info. Trikiuisutamise kohta nii palju, et eelmisel aastal peeti võistlused. Rulluisuslaalom kasvas välja FNS’st ning eelmisel aastal tuli palju uusi harrastajaid. Lisaks on sellel aasta alguses palju lapsi lisandunud. Kolmapäeviti korraldati rulluisuõhtuid, kus kõigil (lapsed?) oli võimalus täienda rulluisu põhitõdesid ja tegeleda rulluisuslaalomiga. FNS tulid uued eestvedajad ja uueks eesmärgiks on muuta see rahvarohkemaks ürituseks. Rulluisuslaalomi tiitlivõistlustel saavutati Euroopa ja Maailma mv’l vastavalt 46 ja 41 koht (Erki Kullap). Punktisummat arvestades oli lõpptulemus 62 883st!

Jaanus Ritson: ettepanek ühendada triki/slaalom ja kiiruisu ühiskoolitused/treeningud kolmapäeviti.

Toomas Prangli: ülevaade viiest kiiruisutamise prioriteedist eelmisel aastal:

 1. Rullituurid said peetud;
 2. Rullitreki ülevaade (koostöö/läbirääkimised käisid Viimsi, Harku ja Kiili vallaga) – Viimsi vallaga on ainukesena läbirääkimised käimas, sealse projekti mõõtmed ja detailplaneering lubavad rulluisu sisetrekki. Aga hetkel jääb kõik ikka raha taha – kuidas muuta see tasuvaks?
 3. ERUL sai endale uue omanimelise kodulehe rulluisuliit.ee.
 4. Treenerite koolituse ja järelvalve osas arengut ei olnud. Eesmärgiks oli koolitajatest ülevaate saamine ja nende litsenseerimine, et oleks tagatud teatud kvaliteet. Jääb ootele.
 5. Kiiruisutamise populariseerimine, sh võistluste, tulemuste jms kiirem jagamine (hea pressikajastuste saamine). Tegeles üks isik rullituuri raames, kuid antud ülesandeid peaks täitma ka Rulluisuliidu üleselt üks isik.

 

Argo Sõõru: baasrahastuse küsimus Kertile, täpsustamaks selle nüansse. Kokkuvõttes tuleb pöörduda Margus Klaani poole ja täpsustada ERUL hindamisest ja skaalast.

Toomas Prangli: juhtkonnas oleks vaja inimest, kelle ülesandeks oleks rahastusega tegelemine. Auditooriumist vastukaja ei tulnud.

Reelika Nurmsaar sooviks Liidu tegemistes rohkem kaasa rääkida, sh soovib välja töötada kiirrulluisutajate treenerikutse kutsekvalifikatsiooni materjale. Erki Kullap, Kaur Meresaar ja Karin Kaljas lubasid vastavalt oma ala valdkonnas aidata.

 

 1. Rulluisuliidu 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine

Jaanus Ritson: 2014 aasta põhiline sisu on seotud rullituuri ja liikmemaksudega. Juurde on vaja kirjutada kokkuvõte oma alaspetsiifiliselt / täiendada tegevusaruannet:

Kert Keskpaik – kiiruiustamine

Karin Kaljas – rull-iluuisutamine

Erki Kullap – rulluisuslaalom

Erki Kullap pakub välja, et trikiuisutamisest kaasata rohkem Liidu tegevusse. Trikiuisutamist esindab Karl Mats Ruus.

Majandusaasta aruande kohta auditooriumis vastuväited puudusid. Hääletamisel keegi vastu ega erapooletu ei olnud, seega kõik poolt.

 

 1. Rulluisuliidu eelarve, liikmemaksud, osalustasud ja tegevused 2015

Jaanus Ritson: hetkel on aastane liikmemaks 32 eurot ja liitumismaks 35 eurot.

Toomas Prangli: Ettepanek tõsta aastane liikmemaks 50 euro peale, et oleks võimalik tasuda nii FIRS kui CERS aastatasud. Hääletamisel keegi vastu ega erapooletu ei olnud, seega kõik poolt.

 

 1. Juhatuse liikmelisus

Praeguse seisuga on Liidu juhatuses – Jaanus Ritson, Argo Sõõru, Karin Kaljas

Jaanus Ritson: tegi ettepanek Erki Kullapile, liituda juhatusega. Erki Kullap keelduse, sest soovib enne FNS’i toimima saada ja alles siis kaalub juhatuse liikmeks astumist. Avatud juhatuse koosolekutelt lubas edaspidigi osa võtta.

Toomas Prangli: ettepanek Reelika Nurmsaarele asuda alaliidu juhatuse liikmeks. Reelika Nurmsaar nõustus asutma alaliidu juhatuse liikmeks. Hääletamisel keegi vastu ega erapooletu ei olnud, seega olid kõik poolt.

 

 1. Ülevaade Rullituurist ja teistest kavandatud võistlustest;

Jaanus Ritson: rullituuri suur toetajaks saadi Uus Maa, seega on nüüd Uus Maa rullituur! Fookus suuremal rahva kaasamisel. Kommunikatsiooni osa on veel pooleli. Tänud Uus Maale! Sel hoojal toimub kokku neli etappi. Kuna seni on olnud nõrgaks kohaks teavitus ja kommunikatsioon, siis proovime seekord põhjalikumalt ja paremini. Järgmine aastal plaanis 5 etappi. Kuigi suusaalad jäävad sel hooajal Rullituurist välja on eesmärgiks tuua tuuri juurde muid alasid – FNS ja rull-iluuisutamine.

 

 1. Eesti meistrivõistluste korraldamisest;

Kiirrulluisutamise EMV korraldamine.

Otsustati korraldada EMV treki sõidus 11. juulil, Tallinnas Tondiraba jäähalli parklas, nõuetekohase pikkusega trekiringil. Hääletamisel keegi vastu ega erapooletu ei olnud, seega olid kõik poolt.

EMV maratoni distantsidele otsustati korraldada Rullituuri raames Pärnu etapil 5. juulil. Hääletamisel keegi vastu polnud, üks erapooletu (Jaanus Ritson). Otsus vastu võetud enamus häältega.

Otsustati, et rahvusvaheliste tiitlivõistluste tarvis komplekteeritakse kiirrulluisutajate koondis katsevõistluste tulemuste alusel.

 

Rull-iluuisutmise EMV toimuvad

EMV üksiksõidus toimub november-detsember (kuupäeva täpsustamiseks vaja kooskõlastada Uisuliiduga, et võistlused ei kattuks, kuna kasutame iluuisu kohtunikke).

Rühmakavade EMV märts 2106.

Korraldaja ERUL.

 

Rulluisuslaalomis EMV korraldamine on hetkel veel lahtine ning sõltub kogukonna huvist. Soovitavalt toimuksid aga need augusti kuu jooksul.

 

 1. Sõnavõtud, arvamused, jooksvad küsimused

Parimate valimiste kohta otsustati kriteeriumiteks seada tiitlivõistlustel saavutatud tulemused. Nendeks on tähtsuse järjekorras MM, EM ja EMV. Arvesse lähevad ainult absoluutarvestuses saavutatud tulemused ning saavutatud tulemused peavad olema kiirrulluisutamises MM’il 50% esimeste seas ning EM’il esimese 30% seas. EMV punktiskaala uisutrekk vs. maraton täpsustab alakomitee. Rulluisuslaalomi tiitlivõistluste tulemust arvestatakse ainult juhul, kui jõuti lõppvõistlusele (finaali). Rull-iluuisutamises toimub parimate valimine tiitlivõistlustel saavutatud tulemuste alusel – tähtsuse järjekorras MM, EM, EMV. B-kategooria võistluste tulemused on kaalukeeleks. Parimad kuulutatakse välja: üksiksõidu kõigis vanuseklassides (minis, espoir, cadet, youth, junior, seniori) ja rühmakavades (youth/junior, senior).

 

Muud:

Kaur tutvustas uut võistlusvormi, mida saab kasutada nii rahvuskoondise võistlusvormina, kui turustada kõigile huvilistele.

Margus tutvustas liikmesklubide esindajatele uut Rulluisuliidu kodulehte ja FB lehte. Rääkis lähemalt selle võimalustest. Uudiste artiklid kuvatakse automaatselt FB lehel, kalendrit saab aladekaupa sorteerida. Eelkõige oodatakse kalendrit täitma kõiki, kes korraldavad erinevaid rulluisutamisega seotud sündmusi ja lisaks võistluskalendrile soovitakse kajastada nii ühistreeningud, kui ka koolitusi, jms. Kõik, kes tegelevad rulluisukoolitustega saaksid kodulehel jagada oma kontakti. Kodulehe muu sisuga täitmisele oodatakse kõigi rulluisuspordi huviliste panust ning igasugune abi on teretulnud. (kontakteeruda Margusega). Lepiti kokku, et võimaluste kohta, mida klubid saaksid edastada alaliidu kodulehe kaudu edastatakse eraldi teavitus klubide meililistile.