ERUL juhtkonna avatud koosoleku protokoll 17.02.2015

ERUL (EESTI RULLUISULIIT)

JUHTKONNA AVATUD KOOSOLEKU PROTOKOLL

Aeg: 17.02.2015, kell 15:00

Koht: Rocca al Mare My Fitness spordiklubis, Haabersti 5,Tallinn

Osalejad: Jaanus Ritson (peasekretär), Argo Sõõru (juhatuse liige), Karin Kaljas (juhatuse

liige), Suzanne Tahk

1. KAASKIRI KULTUURKAPITALILE TOETUSE SAAMISEKS.

Rulluisuliidu juhatus, Rulluisuliidu nimel väljendas toetust rull-iluuisu treenerite ja

noorsportlaste osalemiseks Saksamaal 22-26.05.2015 toimuval Rahvusvahelisel rull-

iluuisu nädalal. Kaaskirja esitab Karin Kaljas Eesti Kultuurkapitalile toetuse saamiseks

(toetuse summa suurus pole fikseeritud allkirjastatud dokumendis).

2. BAASRAHASTUSE TINGIMUSED

Kert edastas Kultuuriministeeriumi poolt kinnitatud baasrahastuse tingimused. Täpsed

nõuded ja kriteeriumid on kirjas 21.12.12 a kultuuriministri määruses nr 12 ja selle lisas.

Sellega on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/104012013029

Kert tõi oma meilis välja meie jaoks olulisemad tingimused, millele alaliidu tegevus peab

vastama. Nende tingimuste täitmise summa andiski ERUL’ile 6 punkti. Osad neist

tundusid vaieldavad (näiteks tiitlivõistlustest osavõtt), kuid täpsemalt nende olemuse üle

oskab ainult Kert kommenteerida.

3. KULTUURIMINISTEERIUMI KÜSIMUSTIK

Seoses riigi eelarvestrateegia 2016-2019 ettevalmistamisega esitas Kultuuriministeeriumi

spordiosakond koostöös Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega küsimustiku kohtunikele

teostatavate väljamaksete kohta. Alaliidu poolt korraldatud tiitlivõistluste (3) kohta märgiti

klubide poolt tehtavate väljamaksete summaks 180/330/180. Alaliit omavahenditest

kohtunike tegevust ei toetanud ühelgi juhul.

4. RULLITUUR

Jaanus kinnitas, et Rullituuri toimumise ajad on paikapandud, kuid sõltuvalt asjaoludest

võib neist osa vabaneda. Rullituuri hetkeseis on, et tuur on tegemiseks valmis, kuid hetkel

pole üritusele veel leitud nimesponsorit ning sõltuvalt rahastatusest saab üritus toimuma,

kas täismahus või siis osaliselt. Selgituseks EMT’d kui ettevõtet enam pole ning EMT uus

omanik Eesti Telekom polnud koostöös jätkumisest huvitatud. Rullituuril osalevad

sportlased 14 riigist ning selle korraldus on üks eesrindlikumaid kiirrulluisutamise

võistlusarjadest regioonis.

5. ÜLDISED JUHENDID VÕISTLUSTE KOHTA (rull-iluuisutamine)

Karin teatas, et ta on hakanud looma juhendit üldiste põhimõtete ja tingimuste kohta,

kuidas viia läbi Eesti meistrivõistlusi. Juhend hõlmab üldisemaid nõudeid võistluspaikadele

ning ka kohtunike määramise tingimuste kohta. See juhend, kui kokkulepe aitab vältida

edaspidiseid arusaamatusi võistluste läbiviimisel. Sarnane raamdokument veel üldisemas

sõnastuses võiks olla alaliidu poolt patroneeritavate võistluste statuudiks.

6. PARIMATE VALIMINE

Vajadus väljatöötada mõõdikud ning reeglid kuidas valida aastasportlased. Otsustati teha

ettepanek üldiste põhimõtete väljatöötajaks Kert Keskpaik’ale, kui parimate kogemustega

sportlasele.

7. ARENGU PLAANI KOOSTAMINE

Vastavalt Kultuuriministeeriumi poolt kehtestatud baasrahastuse tingimuste täitmiseks

tuleb alaliidul koostada arengukava. Arengukava koostamise eelvedajana ettepanek

Toomas’ele.

8. EM, MM JA LIIKMELISUS RAHVUSVAHELISTES ORGANISATSIOONIDES

Lepiti kokku, et nii klubidel, kui ka eraisikutel on oluline teavitada alaliitu, kui keegi soovib

osa võtta rahvusvahelistest tiitlivõistlustest. See on oluline, et kooskõlastada Eesti alaliidu

ja rahvusvaheliste alaliitude tasude maksmise osa. Hetkel ERUL on vahendeid, et tasuda

osalemine EM’il (CERS liikmelisus), kuid puuduvad vahendid, et osaleda MM’il (FIRS

liikmelisus). Klubid või isikud, kes soovivad osaleda MM’il peavad leidma omalt poolt

rahalised vahendid tasumaks liikmelisuse eest FIRS’is. Selles osas on võimalik taotleda

toetusi Kultuuriministeeriumi fondidelt, kuid ainult ERUL liikmesklubidel.

9. ERUL ÜLDKOOSOLEK

Järgmisel ERUL juhatuse avatud koosolekul kinnitada üldkoosoleku toimumise täpsem

aeg ning teemad. Esialgne ettepanek koosoleku toimumise aja kohta on aprilli keskel (13-

23). Esialgne asukoht Rocca al Mare My Fitness spordiklubi ovaalsaal.

10. SPORDIREGISTER

Jaanus esitas alaliidu uuenenud andmed Spordiregistrile (https://www.spordiregister.ee).

Uuendatud andmetega saate tutvuda siin:

https://www.spordiregister.ee/index.php?org=4053

Andmete muutmise ning täiendamise osas palume pöörduda otse Jaanuse poole.

Järgmine ERUL juhtkonna avatud koosolek: 17.03.2015 kell 15:00 Rocca al Mare My

Fitness spordiklubis.