Eesti Rulluisuliidu põhikiri

1.ÜLDSÄTTED

1.1.ERUL Mittetulundusühingu nimi on Eesti Rulluisuliit (edaspidi nimetatud lühendina ERUL). ERUL-u inglise keelne nimi on Estonian Rollerskating Federation.
1.2.ERUL on asutatud 27. jaanuaril 1993.a. tähtajatult.
1.3.ERUL-u asukohaks on Harju maakond, Eesti Vabariik
1.4.ERUL on rulluisuspordi erinevaid alasid koordineeriv vabatahtlik, heategevuslik ja avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik liit.
1.5.ERUL on rulluisuspordi kõrgeimaks esindusorganiks Eesti Vabariigis ja rahvusvahelistes organisatsioonides.
1.6.ERUL-ul on õigus koguda sihtotstarbelisi annetusi, saada sponsorabi, sõlmida kokkuleppeid nii Eesti, kui teiste riikide füüsiliste ja juriidiliste isikutega.
1.7.ERUL ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
1.8.ERUL-ul on õigus teostada kõiki seadusega sätestatud tehinguid.
1.9.Ühingu majandusaasta algab 1 jaanuaril ja lõpeb 31 detsembril.
1.10.Oma praktilises tegevuses juhindub ERUL Eesti Vabariigi seadustest, alamatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.11.ERUL-u EESMÄRGIKS on:
1.11.1.ühendada erinevaid rulluisutamisega tegelevaid, klubideks moodustunud Eesti mittetulundusühinguid;
1.11.2.propageerida ja arendada Eestis rulluisutamist nii laste-, tervise-, võistlus-, kui tippspordi tasemel läbi erinevate projektide teostamise kaudu;
1.11.3.esindada Eesti rulluisusporti rahvusvahelisel areenil;
1.11.4.rulluisutamise kandepinna laiendamine ja harrastajate ühendamine;
1.11.5.rulluisuspordiga tegelemiseks võimaluste loomine nii rahva- kui tippspordi tasemel;
1.11.6.kasutada majandustegevusest ja muudest allikatest laekuvaid tulusi üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja realiseerimiseks.
2.ERUL LIIKMED
2.1.ERUL-u liikmeks võib olla iga rulluisutamise; ilurulluisutamise, kiir-rulluisutamise või rullhokiga tegelv juriidiline isik, kes tunnistab ERUL-u eesmärke ja põhikirja ning kelle liikmeks vastuvõtmise on otsustanud ERUL-u juhatus. Liikmeks vastuvõtmist taotlev juriidiline isik esitab ERUL-u juhatusele vastavasisulise kirjaliku avalduse, millele lisab oma kehtiva põhikirja, juriidilise isiku registreerimisotsuse ja liikmete nimekirja. Uute liikmete vastuvõtmise otsustab ERUL-u juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeksastumise taotluse otsustab juhatus ühe kuu jooksul peale nõuetekohase avalduse jt dokumentide esitamise laekumise päevast alates. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale seitsme (7) päeva jooksul kirjalikult põhjendades keeldumise otsuse. Taotlejal on õigus nõuda tema liitumise küsimuse otsustamist üldkogul.
2.1.1.ERUL-u liikmelisus on seotud sisseastumismaksuga ja iga-aastase liikmemaksuga, mille suurus määratakse kindlaks ERUL-u juhatuse poolt.
2.2.ERUL-u liikmel on oma esindajate kaudu õigus:
2.2.1.valida ja olla valitud ERUL-u kõikidesse esindus, töö- ning kontrollorganitesse;
2.2.2.osaleda ja tõstatada ERUL-u koosolekul kõiki küsimusi mis on seotud ja olulise tähtsusega põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
2.2.3.võtta osa ERUL-u poolt korraldatavatest üritustest;
2.2.4.kasutada ERUL-u käsutuses olevat informatsiooni, vara ja vahendeid vastavalt juhatuse otsusele;
2.2.5.ERUL-ust välja astuda. ERUL-u liikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis esitatakse juhatusele.
2.3.ERUL-u liige on kohustatud:
2.3.1.juhinduma oma tegevuses ERUL põhikirjast ja täitma juhtorganite poolt vastu võetud otsuseid ning korraldusi;
2.3.2.osalema aktiivselt ERUL-u tegevuses ja aitama oma tegevusega kaasa ERUL-u arengule. Hoidma ja kasutama heaperemehelikult ning otstarbekalt ERUL-u vara;
2.3.3.hoidma oma tegevuse- ja käitumisega kõrgel ja mitte kahjustama ERUL-u mainet;
2.3.4.mitte levitama ERUL-u kohta talle teatavaks saanud informatsiooni, mis on juhatuse või üldkogu poolt tunnistatud konfidentsiaalseks;
2.3.5.hüvitama ERUL-le oma süülise tegevuse tagajärjel põhjustatud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele;
2.3.6.tasuma kindlaksmääratud ajaks liikmemaksu.
2.4.ERUL-u liikme väljaarvamise otsustab juhatus juhul, kui ta on:
2.4.1.toime pannud olulise ERUL-u põhikirja punktide suhtes olulise rikkumise;
2.4.2.mitte täitnud või eirab ERUL-u liikme kohustusi;
2.4.3.oma süülise tegevuse- või tegevusetusega põhjustanud olulist kahju ERUL-u mainele või majandustegevusele;
2.4.4.esitanud ERUL vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ERUL-u liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.4.5.Väljaarvamise otsusest teavitab juhatus liiget kirjalikult neljateist (14) päeva jooksul ja toob välja otsuse põhjenduse. Välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist ka üldkogu poolt.
3.JUHTIMINE
3.1.ÜLDKOGU. ERUL-u kõrgeimaks organiks on Eesti Rulluisuliidu üldkogu (edaspidi nimetatud ”üldkogu“), mis kutsutakse kokku juhatuse poolt korralisena üks kord aastas. Üldkogust võtavad osa ERUL-u liikmed oma volitatud esindaja kaudu, samuti president, juhatuse liikmed ja alalised palgatöötajad. Hääleõigust üldkogul omavad ainult ERUL-u liikmed oma volitatud esindaja kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.
3.1.1.Üldkogu ainupädevusse kuulub ERUL-u:
3.1.1.1.põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
3.1.1.2.eesmärkide muutmine;
3.1.1.3.presidendi valimine;
3.1.1.4.juhatuse liikme(te) valimine ja nende volituste tähtaja määramine;
3.1.1.5.majandusaasta aruande kinnitamine;
3.1.1.6.järelvelve teostamiseks revisjoni või audiitorkontrolli määramine ja selle tulemuste kinnitamine;
3.1.1.7.ühinemise ja jagunemise otsustamine;
3.1.1.8.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
3.1.2.Üldkogu on otsustusvõimeline ja pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud juhul, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 ERUL-u liikmetest. Küsimustes, mis ei ole Üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkogul osalevad või on esindatud ERUL-u kõik liikmed.
3.1.3.Üldkogul on igal ERUL-u liikmel üks (1) hääl. ERUL-u liige ei või hääletada, kui otsustatakse temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
3.1.4.Üldkogu kokkukutsumisest teatab ERUL-u juhatus liikmetele kirjalikult ette vähemalt seitse (7) päeva enne üldkogu toimumist. Teates tuleb näidata üldkogu toimumise täpne aeg, koht ja päevakord.
3.1.5.Juhul, kui üldkoosolekule ei kogune vajalik kvoorum, kutsutakse hiljemalt 30 päeva jooksul kokku uus üldkogu, mille toimumisest teatatakse kõikidele ERUL-u liikmetele kirjalikult vähemalt seitse (7) päeva enne uue koosoleku toimumist. Uuesti kokku kutsutud üldkogu on otsustusvõimeline olenemata osalevate liikmete või kogunenud hääleõiguslike esindajate arvust. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
3.1.6.Juhatus peab erakorralise üldkogu kokku kutsuma siis, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ERUL-u liikmetest.
3.1.7.kui juhatus ei kutsu kokku üldkoosolekut punktis 3.3.4 nimetatud asjaoludel, võivad taotlejad üldkogu koosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
3.1.8.Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on hääletanud kirjalikult kõik ERUL-u liikmed.
3.1.9.Kohus võib mittetulundusühingu liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse, kui avaldus on esitatud kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.
3.2.PRESIDENT. ERUL-u president on ERUL-u kõrgeim esindusorgan.
3.2.1.Presidendi volituste tähtaeg on neli (4) aastat.
3.2.2.Presidendi valib ERUL-u üldkogu.
3.2.3.ERUL-u president ei ole isikuliselt vastutavas ametis, ei kuulu ERUL-u juhatusse ega muusse ERUL-u vastutavasse organisse.
3.3.JUHATUS. ERUL-u juhib ja esindab tegevuses ja küsimustes, mis ei kuulu üldkogu ainupädevusse juhatus, kes valitakse üldkogu poolt tähtajaga kuni neli (4) aastat. Juhatuse liikmete minimaalne arv on kolm (3) liiget ja maksimaalne üheksa (9) liiget.
3.3.1.Juhatuse pädevuses on ERUL-u:
3.3.1.1.liikmete liikmeks vastuvõtmine ja liikmeskonnast väljaarvamine;
3.3.1.2.juhatuse esimehe valimine;
3.3.1.3.rahaliste vahendite suunamine;
3.3.1.4.esindamine riigiasutustes ja muudes organisatsioonides;
3.3.1.5.alaliselt tegutseva tegevjuhi – peasekretäriga töölepingu sõlmimine;
3.3.1.6.sekretariaadi ja teiste palgaliste ametikohtade ja töö tasustamise põhimõtete kinnitamine;
3.3.1.7.Eesti Vabariigi koondvõistkonna ( võistkondade ) koosseisu kinnitamine;
3.3.1.8.erinevates projektides osalemise otsustamine;
3.3.1.9.sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra ja määrade kehtestamine;
3.3.1.10.üldkogu kokkukutsumine;
3.3.1.11.lõppenud majandusaasta aastaaruande üldkogule kinnitamiseks esitamine;
3.3.1.12.vajalike alakomiteede ja töörühmade moodustamine ja nende tegevuse lõpetamine;
3.3.1.13.kodukorra vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;
3.3.1.14.tegevuseks vajalike kinnisasjade soetamise, nende võõrandamise või koormamise otsustamine;
3.3.2.Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku vastavalt vajadusele juhatuse esimehe või peasekretäri kutsel. Kutsed saadetakse välja vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist.
3.3.3.Juhatuse koosolekutest võtavad hääleõiguseta osa peasekretär ja kutsutud isikud.
3.3.4.Juhatuse koosolekut juhatab juhatuse esimees, tema äraolekul president või juhatuse liikmete hulgast valitud isik. Juhatuse otsused protokollitakse.
3.3.5.Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsuse korral saab otsustavaks seisukoht, mille poolt hääletas juhatuse esimees.
3.4.PEASEKRETÄR on ERUL-u sekretariaadi ja kogu palgalise aparaadi juhiks ning moodustab ERUL-u tegevuseks vajaliku meeskonna.
3.4.1.Peasekretär on aruandekohustuslik juhatuse ees ja vastutab kogu ERUL-u operatiiv-majandusliku tegevuse eest.
3.4.2.Peasekretär esindab ERUL-u suhetes juriidiliste ja üksikisikutega volikirjata ja on allkirjaõiguslik ERUL-u juhatuse poolt antud volituste piires;
3.4.3.Juhul kui ei ole loodud peasekretäri töökohta, täidab tema ametiülesandeid juhatuse esimees ja on tasustatud vastavalt peasekretäri töö ametikoha põhimõtetele.
4.ERUL-u VARA moodustub:
4.1.liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
4.2.varalistest annetustest ja eraldistest s.h. eelarvelistest eraldistest;
4.3.sihtotstarbelistest annetustest ja eraldistest. Sihtotstarbelisi eraldiste kasutusotstarvet ei tohi muuta;
4.4.muust tulust, mida saadakse põhikirjalise tegevuse tulemusena;
4.4.1.ERUL-u omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ERUL-u põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega. ERUL ei kanna vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest ja ERUL-u liikmed ei kanna vastutust ERUL-u varaliste kohustuste eest.
5.ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
5.1.ERUL-u ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ettenähtud korras
5.2.ERUL-u lõpetamine otsustatakse üldkogu otsusega või seadusega ettenähtud alustel.
5.3.ERUL-u tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajatele nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud samalaadsete eesmärkidega ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
Eesti Rulluisuliidu põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 17.12.2007.a. üldkogu koosoleku otsusega.